Zostaw numer, oddwonimy do Ciebie.
Imię i nazwisko
Numer telefonu
E-mail
Kiedy
Zadzwoń:
+48 22 244 14 90 (91)

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług turystycznych, jako organizator mamy obowiązek zapewnić naszym Klientom podstawową opiekę ubezpieczeniową podczas urlopu.


Przedmiotem ubezpieczenia w Wariancie podstawowym są:

1)   koszty leczenia i transportu z sumą ubezpieczenia 20 000 EUR,

2)   następstwa nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia: trwały uszczerbek na zdrowiu 7 000 PLN, śmierć 3 500 PLN,

3)   bagaż z sumą ubezpieczenia 800 PLN,

4) ubezpieczenie assistance obejmujące: pomoc medyczną, powiadomienie rodziny, gwarancję pokrycia kosztów leczenia, organizację transportu medycznego, organizację transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana, organizację transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizację zakwaterowania na czas rekonwalescencji oraz organizację transportu zwłok lub pogrzebu za granicą.


Szczegółowe warunki ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ERGO Ubezpieczenia Podróży. Podczas każdej wizyty w placówce medycznej, w trakcie trwania Imprezy, Klient powinien postępować zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

W przypadku leczenia ambulatoryjnego Klient zobowiązany jest każdorazowo pokryć na miejscu jego koszty do wysokości 100 EUR lub równowartość tej kwoty, która to kwota po uwzględnieniu udziału własnego w kwocie 25 EUR zostanie zwrócona Ubezpieczonemu po powrocie do kraju.

MOŻLIWE ROZSZERZENIA:

Następstwa chorób przewlekłych,

Następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka,

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (KR),

Następstwa pandemii choroby zakaźnej.


Dla rozszerzenia kosztów leczenia i transportu o koszty powstałe na skutek pandemii, zastosowanie znajduje klauzula do OWU 10.22.003:
„W przypadku istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu (sekcja C), pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, do ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu nie ma zastosowania ogólne wyłączenie odpowiedzialności dotyczące szkód powstałych wskutek pandemii, o którym mowa w § 17 ust. 2, pkt 18) (w tym choroby COVID-19) - z zastrzeżeniem, że za koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność maksymalnie do kwoty 20.000 EUR.”


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003

Instrukcja postępowania w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku dla Klientów Orex Travel Sp. z o.o.

Placówki medyczne w Turcji

 
Zapytaj naszego konsultanta o szczegóły.

Dziękujemy za zainteresowanie newsletterem Orex Travel!

*Wyrażam zgodę na wykorzystywanie podanych dobrowolonie danych osobowych w celach marketingowych. *Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących ofert i produktów Orex Travel Polska.

Imię
Nazwisko
E-mail

Dziękujemy za subskrypcję.

Warning

Wysłanie e-maila nie powiodło się