Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług turystycznych, jako organizator mamy obowiązek zapewnić naszym Klientom podstawową opiekę ubezpieczeniową podczas urlopu.


Przedmiotem ubezpieczenia w Wariancie podstawowym są:

1)   koszty leczenia i transportu z sumą ubezpieczenia 20 000 EUR,

2)   następstwa nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia: trwały uszczerbek na zdrowiu 7 000 PLN, śmierć 3 500 PLN,

3)   bagaż z sumą ubezpieczenia 800 PLN,

4) ubezpieczenie assistance obejmujące: pomoc medyczną, powiadomienie rodziny, gwarancję pokrycia kosztów leczenia, organizację transportu medycznego, organizację transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana, organizację transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizację zakwaterowania na czas rekonwalescencji oraz organizację transportu zwłok lub pogrzebu za granicą.


Przedmiotem ubezpieczenia w Wariancie rozszerzonym są:

1)    koszty leczenia i transportu z sumą ubezpieczenia 30 000 EUR,

2)    następstwa nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia: trwały uszczerbek na zdrowiu 14 000 PLN, śmierć 7 000 PLN,

3)    bagaż z sumą ubezpieczenia 800 PLN, w tym opóźnienie dostarczenia bagażu z limitem do 600 PLN,

4)  ubezpieczenie assistance rozszerzone obejmujące: pomoc medyczną, powiadomienie rodziny, gwarancję pokrycia kosztów leczenia, organizację transportu medycznego, organizację transportu do miejsca, z którego           podróż może być kontynuowana, organizację transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizację zakwaterowania na czas rekonwalescencji, organizację transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, organizację   pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, przekazywanie pilnych informacji, dostarczanie leków, pomoc finansową, pomoc w przypadku utraty kart kredytowych i dokumentów podroży, pomoc w   przypadku opóźnienia środka transportu, pomoc w zmianie rezerwacji lotu, organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, organizację i pokrycie kosztów transportu   powrotnego dzieci, organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków rodziny, pomoc prawną, pożyczkę na kaucję, zastępstwo kierowcy.


Szczegółowe warunki ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ERGO Ubezpieczenia Podróży. Podczas każdej wizyty w placówce medycznej, w trakcie trwania Imprezy, Klient powinien postępować zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

W przypadku leczenia ambulatoryjnego Klient zobowiązany jest każdorazowo pokryć na miejscu jego koszty do wysokości 100 EUR lub równowartość tej kwoty, która to kwota po uwzględnieniu udziału własnego w kwocie 25 EUR zostanie zwrócona Ubezpieczonemu po powrocie do kraju.


Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o:

◼ Następstwa chorób przewlekłych (w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)

◼ Następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka (w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków)

 Koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej

◼ Dodatkowo za opłatą dodatkowej składki oferujemy Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży, które można wykupić:

- w dniu rezerwacji imprezy turystycznej jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni,

- do 7 dni od rezerwacji imprezy turystycznej, jeżeli do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni.”


Dla rozszerzenia kosztów leczenia i transportu o koszty powstałe na skutek pandemii, zastosowanie znajduje klauzula do OWU 10.22.003:
„W przypadku istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu (sekcja C), pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, do ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu nie ma zastosowania ogólne wyłączenie odpowiedzialności dotyczące szkód powstałych wskutek pandemii, o którym mowa w § 17 ust. 2, pkt 18) (w tym choroby COVID-19) - z zastrzeżeniem, że za koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność maksymalnie do kwoty 20.000 EUR.”


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003

Instrukcja postępowania w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku dla Klientów Orex Travel Sp. z o.o.

Placówki medyczne w Turcji

 
Zapytaj naszego konsultanta o szczegóły.

Dziękujemy za zainteresowanie newsletterem Orex Travel!

*Wyrażam zgodę na wykorzystywanie podanych dobrowolonie danych osobowych w celach marketingowych. *Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących ofert i produktów Orex Travel Polska.

Imię
Nazwisko
E-mail

Dziękujemy za subskrypcję.

Warning

Wysłanie e-maila nie powiodło się